top of page
Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 2 tháng 4 năm 2021

Các bác sĩ cho biết thêm:

Phần dưới đây phác thảo chính sách bảo mật liên quan đến việc phát triển phần mềm của Doppel Connect LLC.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Phần mềm được phát triển bởi Doppel Connect LLC được tạo ra cùng với công cụ Unity. Doppel Connect không thu thập bất kỳ thông tin bổ sung nào từ người dùng ngoài những thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba có liên quan đến Unity. Tất cả người dùng có thể truy cập chính sách bảo mật của Unity bằng cách truy cập liên kết sau:

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chính sách quyền riêng tư của Unity

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

bottom of page